2η Ανακοίνωση

φδγφδγ

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συμμετοχή σας και την υποβολή περιλήψεων για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση – Από τις επιστημονικές πρακτικές και το πείραμα έως τη διερεύνηση και το STE(A)M: μια νέα εποχή σύνθεσης

Δεχθήκαμε σχετικά αιτήματα και κατανοώντας τις δυσκολίες της θερινής περιόδου για όλες και όλους, παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής περιλήψεων μέχρι 7 Αυγούστου 2022, ελπίζοντας ότι ο χρόνος είναι επαρκής για την προετοιμασία όλων μας. Η διαδικασία κρίσης των περιλήψεων που υποβλήθηκαν θα ξεκινήσει κανονικά.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αναλυτικά προγράμματα και Φυσικές Επιστήμες.

2. Μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες.

3. Διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες, STE(A)M εκπαίδευση, εκπαιδευτική ρομποτική.

4. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες.

5. Η έρευνα στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

6. Ιδέες και πρόδρομα νοητικά μοντέλα των εκπαιδευόμενων για επιστημονικές έννοιες και φυσικά φαινόμενα.

7. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων και ακολουθιών.

8. Φυσικές Επιστήμες και Αειφορία.

9. Φυσικές Επιστήμες, Τέχνες, Πολιτισμός.

10. Πειραματική διδασκαλία – Επιστημονικές πρακτικές και δεξιότητες.

11. Χρήση μοντέλων στη διδασκαλία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Τύποι εργασιών

Ερευνητικές:

1) Προφορική ανακοίνωση

2) Διοργάνωση συμποσίου (συλλογή 3 έως 4 εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα)

3) Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)

4) Εργαστήριο

Καλές Πρακτικές:

1) Προφορική ανακοίνωση

2) Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)

3) Εργαστήριο

Προδιαγραφές συγγραφής περιλήψεων

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή με εργασία στο 12ο Συνέδριο, μπορούν να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 12preschoolflo2022@uowm.gr έως 17 Ιουλίου 2022 έως 7 Αυγούστου 2022.

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα επιβεβαιώνει τη λήψη της περίληψης.

Οδηγίες για την περίληψη:

▪ Αριθμός λέξεων από 200 έως 300 λέξεις.

▪ Στο αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος της εργασίας.

▪ Για την περίπτωση των συμποσίων θα πρέπει να υποβληθεί περίληψη και για την κεντρική ιδέα του συμποσίου, αλλά και για την κάθε εργασία ξεχωριστά.

▪ Η περίληψη να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, την ιδιότητα, το ίδρυμα προέλευσης και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

▪ Στην περίληψη καλό θα ήταν να περιλαμβάνονται:

• Για τις ερευνητικές εργασίες, η θεματική περιοχή, o σκοπός και/η τα ερευνητικά ερωτήματα, οι συμμετέχοντες/ουσες, η μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, τα κύρια ευρήματα και κάποια βασικά συμπεράσματα.

• Για τις καλές πρακτικές, το πλαίσιο υλοποίησής της και οι συμμετέχοντες/ουσες, η θεματική περιοχή, οι στόχοι, η μεθοδολογία, η παρουσίαση των ενεργειών των εκπαιδευτικών και του ρόλου των παιδιών και η αποτίμηση/αξιολόγηση της δράσης.

▪ Το κείμενο της περίληψης θα είναι ενιαίο σε πλήρη στοίχιση χωρίς παραγράφους και βιβλιογραφικές παραπομπές, θα έχει έκταση από 200 έως 300 λέξεις, σε μονό διάστημα, Τimes New Roman, 12 pt, με περιθώρια σελίδας 2,5cm από κάθε πλευρά.

▪ Μορφές αρχείων: Ms Word (.doc, .docx).

▪ Ο μέγιστος αριθμός εισηγήσεων ανά συγγραφέα είναι τρεις (3).

▪ Για την κρίση της πρότασής σας θα ενημερωθείτε έγκαιρα από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

▪ Τα πλήρη κείμενα θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν (Δεκέμβριος 2022).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

17 Απριλίου 2022: Έναρξη υποβολής περιλήψεων (από 200 έως 300 λέξεις).

17 Ιουλίου 2022 7 Αυγούστου 2022: Ολοκλήρωση υποβολής περιλήψεων.

1 Αυγούστου 2022: Έναρξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής.

31 Αυγούστου 2022 10 Σεπτεμβρίου 2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας κρίσης και ενημέρωση συγγραφέων.

15 Σεπτεμβρίου 2022: Λήξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής.

2 Οκτωβρίου: Πρόγραμμα 12ου Συνεδρίου.

4-6 Νοεμβρίου 2022: Διεξαγωγή 12ου Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Τις εργασίες του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, συμμετέχοντας είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση, συμπόσιο, εργαστήριο), είτε με απλή παρακολούθηση (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί η εγγραφή σε αυτό.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα των συμμετεχόντων/ουσών και την ημερομηνία καταβολής του ποσού:

Εγγραφή με μειωμένο κόστος ΕΩΣ 15 Σεπτεμβρίου 2022 Εγγραφή ΑΠΟ 16 Σεπτεμβρίου 2022

Πανεπιστημιακοί,

Εκπαιδευτικοί κ.ά 30 ευρώ 50 ευρώ

Φοιτητές/τριες 10 ευρώ 15 ευρώ

Η κατάθεση του ποσού για την εγγραφή θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN: GR5301103770000037701184519 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στις πληροφορίες για τον δικαιούχο θα πρέπει να γράψετε: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟ 80797.

Επίσης θα πρέπει να στείλετε το αποδεικτικό της τραπεζικής σας συναλλαγής με mail (12preschoolflo2022@uowm.gr) στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει:

− Την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου

− Το υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση συμμετοχής)

− Τα πρακτικά του συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή

Το υλικό του Συνεδρίου και οι βεβαιώσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μέσω ταχυδρομείου.

Επισημαίνεται ότι για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του Συνεδρίου μια περίληψη που θα γίνει αποδεκτή, απαραίτητη είναι η έγκαιρη εγγραφή του/της συγγραφέα/έως της, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Σε περίπτωση συλλογικών εργασιών, απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή τουλάχιστον ενός/μιας συγγραφέα/έως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Φλώρινα 14 Ιουλίου 2022

Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια ΠΤΝ – ΠΔΜ

Για την Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση