Εγγραφή

β ασδ

χψωχψω

Τις εργασίες του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, συμμετέχοντας είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση, συμπόσιο, εργαστήριο), είτε με απλή παρακολούθηση (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί η εγγραφή σε αυτό.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα των συμμετεχόντων/ουσών και την ημερομηνία καταβολής του ποσού:

Η κατάθεση του ποσού για την εγγραφή θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN: GR5301103770000037701184519 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στις πληροφορίες για τον δικαιούχο θα πρέπει να γράψετε: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟ 80797.
Επίσης θα πρέπει να στείλετε το αποδεικτικό της τραπεζικής σας συναλλαγής με mail (12preschoolflo2022@uowm.gr) μαζί με τη φόρμα που θα βρείτε επισυναπτόμενη στο τέλος της παρούσας σελίδας έχοντας συμπληρώσει τα προσωπικά σας στοιχεία, στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.
Το ποσό της εγγραφής καλύπτει:
− Την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
− Το υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση συμμετοχής)
− Τα πρακτικά του συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή
Το υλικό του Συνεδρίου και οι βεβαιώσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μέσω ταχυδρομείου.
Επισημαίνεται ότι για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του Συνεδρίου μια περίληψη που θα γίνει αποδεκτή, απαραίτητη είναι η έγκαιρη εγγραφή του/της συγγραφέα/έως της, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Σε περίπτωση συλλογικών εργασιών, απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή τουλάχιστον ενός/μιας συγγραφέα/έως την προαναφερόμενη ημερομηνία.